Om skolen

Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole bygger på den danske produktionsskoles grundlæggende principper, hvor læringen primært foregår via reelle produktioner i praksisfællesskaber, på skolens værksteder.
Skolens hovedopgave er, at hjælpe unge videre til job eller uddannelse og vi er under løbende udvikling for, at tilpasse os de uddannelses- og erhvervsmæssige behov.

Udslusningsstrategi

I henhold til produktionsskolelovens § 6, stk. 8 har Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole udarbejdet udslusningsstrategi for skolens elever. Udslusningsstrategien skal sikre, at eleverne udsluses til uddannelse eller beskæftigelse.

Det daglige arbejde og undervisningen på linjerne skal skabe grundlag for elevens udvikling af sociale , personlige og faglige kompetencer, så eleverne udsluses til uddannelse eller beskæftigelse.

Fagområderne på skolens linjer skal være relevante i forhold til samfundets udvikling og elevernes beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, hvilket vurderes løbende.

Det tilstræbes, at linjernes inventar, udstyr og maskiner bedst muligt lever op til niveauet inden for det pågældende fag på arbejdsmarkedet.

Linjernes produktioner skal være af høj kvalitet og relevante til undervisning og afsætning. Derfor vurderes produktionerne løbende.

For at styrke eleverne i et demokratisk samfund har eleverne medindflydelse og inddrages mest muligt i planlægnings- og beslutningsprocesser. Dette gøres igennem linjemøder og elevrådsmøder.

Skolen tilbyder undervisning i dansk og matematik, som skal være med til at styrke elevens muligheder i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

I produktionsskoletilbuddet kan indgå praktik af kortere varighed i offentligt eller privat virksomhed.

Eleverne tilbydes kombinationsforløb på erhvervsskolen, som kan være meritgivende.

Skolen arrangerer ekskursioner med undervisningsaktiviteter.

Skolen arrangerer temaarrangementer.

Alle linjer har tilknyttet en vejleder, som skal bistå linjelederen i vejledning af eleverne.  Alle elever skal have den optimale vejledning hen imod uddannelse, uanset hvilket niveau eleven er på, når denne starter på skolen.

Linjeleder og vejleder afholder løbende samtaler med eleverne.  Alle elever tilbydes velkomstsamtale inde for de 3 første dage, hvor der er fokus på tilegnelse af faglige kompetencer for at nå elevens mål.

Efter 14 dage på skolen tilbydes eleven en samtale. Denne samtale skal sikre eleven en god start og skolens tilbud og indsatser drøftes.

Hver 3. måned afholdes der forløbsplanssamtaler, hvor elevens forløb drøftes med fokus på mulighederne for uddannelse eller beskæftigelse.

Skolens mål er at udsluse 60 % til uddannelse og beskæftigelse.

Som hovedregel udskrives ingen elever uden disse er givet videre til anden instans.

I alle tilfælde hvor en elev udskrives til andet end uddannelse og arbejde tilstræbes der at lave “den gode udskrivning”. Her beskrives elevens
udfordring og der formuleres en fremadrettet plan for, hvad der skal til for at kunne vende tilbage på skolen med et godt udbytte eller komme
videre i et uddannelsesforløb et andet sted. I denne plan inddrages elevens UU-vejleder samt andre relevante personer; familie, kommune
støttepersoner mn. I de tilfælde hvor en elev selv vælger at stoppe fra den ene dag til den anden, kontaktes UU-vejleder, forældre mv. altid.

En elev kan også have problematikker, som kræver anden behandling, eller andre indsatser, der varetages bedre af jobcenter,
behandlingsinstitutioner, UU-vejleder eller andet. Her laves aftaler forud for udskrivningen med relevante samarbejdspartnere.

Læs en detaljeret statistik for skolens udslusning til andre uddannelser eller erhverv her.

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole