Almenundervisning

Når en elev kommer til indskrivningssamtale med henblik på optagelse, vurderer vejlederen elevens faglige kompetencer. Hvis Folkeskolen er afsluttet uden beståede afgangsprøver i dansk eller matematik, henvises der til skolens almenundervisning. I løbet af de første uger indkaldes så til en screening, for at få viden om dansk og matematikfaglige færdigheder. Herudfra bliver eleven henvist til et dansk eller matematikhold eller yderligere udredning for ordblindhed. Der er opstart for nye elever ca. hver 4. uge.
Første gang man er til undervisning, bruges der tid på en Real Kompetence Afklaring.
Afklaringen, samt samtale med eleven, danner grundlag for hvilket niveau der begyndes på. Man modtager undervisning to formiddage om ugen. Undervisningen foregår delvist som holdundervisning, og delvist som individuelt tilrettelagt undervisning. Niveauet vil som udgangspunkt ligge fra 3-9 klasse. Der undervises med henblik på optagelse på videre ungdomsuddannelse som f.eks. Erhvervsskolerne, KUU, EGU m.fl.
I undervisningen bruger vi tid på at afdramatisere det “at være på skolebænken”. Eleverne skulle gerne opleve sejre og få en fornemmelse af, at kunne lære. De skal lære, at kunne arbejde selvstændigt og gå i dybden.

Ordblindeundervisning

Skolen har et samarbejde med VUC Svendborg omkring ordblindeundervisning. Selve undervisningen foregår i skolens almenundervisning.
VUC laver en screening af udvalgte elever. De elever, som ved visitationen er berettiget til ordblindeundervisning, bliver nærmere udredt og sættes herefter på hold. Undervisningen foregår på individuelle niveauer, dog skal alle undervises i IT- tekniske redskaber.

Få en rundvisning

Her finder du os

Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole
Copyright © Sydfyns ErhvervsForskole